Η PaperGraph Ανώνυμη Εταιρεία Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων με έδρα το ΒΙ.ΠΑ. Λουτρακίου στον Ισθμό, αναζητά άτομο για την κάλυψη της θέσης του:

Υπεύθυνου Παραγωγής (κωδικός θέσης: ΥΠ01)

Αρμοδιότητες:

Ο κάτοχος της θέσης προορίζεται να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία της παραγωγής, συνεργαζόμενος με την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας.

Τυπικά προσόντα:

  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός AEI.
  • Εκτενής και πιστοποιημένη επαγγελματική εκπαίδευση.
  • 4 – 6 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε βιομηχανική / παραγωγική εταιρεία, εκ των οποίων τα 2 σε εποπτικό επίπεδο.
  • Εμπειρία στην διαχείριση συστημάτων ποιότητας και ροής εργασιών.
  • Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών και Η/Υ και επιθυμητή γνώση Γερμανικών.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά με την ποιότητα του τελικού προϊόντος (TQM) και με τα συστήματα και τις διαδικασίες της εταιρείας.
  • Παρακολούθηση, μέτρηση και αναφορά των βασικών δεικτών (KPIs) παραγωγής.
  • Ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων και αναγνώρισης σημείων βελτίωσης, με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών και διορθωτικών ενεργειών.
  • Μεθοδικός, ομαδικός και αναλυτικός χαρακτήρας με ισχυρές οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες, ικανός να εργάζεται με επιτυχία υπό καθεστώς πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων.

Η εργασία είναι στην περιοχή Ισθμού – Λουτρακίου. Θα προτιμηθεί μόνιμος κάτοικος ή άτομο που επιθυμεί να εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Η εταιρεία προσφέρει αποδοχές ανάλογες των προσόντων, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτική εξέλιξης. Θα εξεταστούν μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα τυπικά προσόντα.

Αποστολή βιογραφικού: career@papergraph.gr