Περνά στην τεχνολογία CtP και ταυτόχρονα συνδέει OnLine τα τμήματα προεκτύπωσης, εκτύπωσης και μετεκτύπωσης.