Ολοκληρώνεται η δικτυακή σύνδεση όλων των παραγωγικών διαδικασιών με το Heidelberg Prinect Workflow και η εγκατάσταση του πρώτου στην Ελλάδα εξειδικευμένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών (MIS) για λιθογραφία, Heidelberg Prinect Prinance.