Ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος που ξεκίνησε το 2014 και περιλάμβανε επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, βελτίωση υποδομών και επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων.