Ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος

Ολοκληρώνεται η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος που ξεκίνησε το 2014 και περιλάμβανε επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, βελτίωση υποδομών και σημαντική επέκταση των ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Imperium

Ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος

Imperium

0 35 75 10